Medezeggenschapsraad

Wat is een MR(medezegenschapsraad)? De MR is een orgaan van de basisschool waarin ouders en personeel vertegenwoordigd zijn die in nauw contact staat met de schooldirectie. De MR neemt standpunten in over datgene wat de schooldirectie doet of voornemens is om te doen. Eén van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is de instemming- en adviesbevoegdheid. Uiteindelijk streeft de MR naar een continue kwaliteitsverbetering van de school voor ouders, leerlingen en personeel. De MR bestaat per school uit 3 ouders en 3 personeelsleden De directeur is adviserend lid.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar, de data van de vergaderingen kunt u op de kalender vinden. Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u altijd een bericht sturen naar: mrw@kcwesterbreedte.nl

De MR heeft de volgende samenstelling

Personeelsgeleding: Lieke, Josipa, Esther, Pauline (voorzitter) en Olga (lid GMR)

Oudergeleding: Marieke van Vugt, Karin van Loveren, Helen Hotchkin, Hakim Hamdad en Aziza Hamdad  (lid GMR)

Notulen MR

GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) treedt, indien het aangelegenheden betreft die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen, in de plaats van de Medezeggenschapsraad (MR) van de school. De G.M.R. is gesprekspartner van het College van Bestuur van Signum en bestaat uit 6 personeelsleden en 6 ouders, die uit en door de afgevaardigden van de M.R.-en worden gekozen. Postadres van de GMR  is: Postbus 104, 5240 AC  Rosmalen, e-mail: info@signumonderwijs.nl .

©2018 Kindcentrum Westerbreedte