De Vreedzame School

Ons kindcentrum werkt met het programma de Vreedzame School waarvan de uitgangspunten de basis vormen van ons pedagogisch handelen. Om aan de doelen van ons onderwijs vorm te geven willen wij als kindcentrum een gemeenschap zijn waar alle betrokkenen zich gehoord en gezien voelen. Een kindcentrum waar iedereen ‘er toe doet’. Binnen de gemeenschap van het kindcentrum gelden de op democratische wijze tot stand gekomen regels en afspraken waarin vastgelegd wordt wat voor kindcentrum/groep wij willen zijn.
Deze afspraken worden vastgelegd in een verklaring die per groep aan het begin van het jaar wordt opgesteld door de leerlingen onder begeleiding van hun leerkracht. U kunt deze vinden in de klas van uw kind.
Binnen het programma van de Vreedzame school leren kinderen o.a. hoe om te gaan met conflicten. Ze leren vaardigheden die ze nodig hebben om zelfstandig beslissingen te kunnen nemen en verantwoordelijkheden te kunnen dragen. Dit doen wij door het volgen van de lessen van de Vreedzame School. Gedurende acht jaar wordt minimaal elke week een les gegeven.
De lessen zijn verdeeld over de volgende blokken:

1.We horen bij elkaar

2.We lossen conflicten zelf op

3.We hebben oor voor elkaar

4.We hebben hart voor elkaar

5.We dragen allemaal een steentje bij

6.We zijn allemaal anders

Conflicthantering; mediatoren
In het tweede blok wordt aandacht besteed aan het oplossen van conflicten en hoe je dat zelf kunt doen. De kinderen kunnen daarbij ook gebruik maken van de hulp van een mediator. Leerlingen van groep 7 en 8 die dit willen kunnen solliciteren naar de functie van mediator. Er is jaarlijks plaats voor 6 nieuwe mediatoren: 3 jongens en 3 meisjes. Samen met de 6 mediatoren van groep 8 vormen zij een team van 12 kinderen die in tweetallen per dag dienst hebben. De nieuwe mediatoren volgen aan het begin van het schooljaar een scholing van drie dagdelen tijdens welke zij vaardigheden leren om te bemiddelen bij conflicten zodat deze opgelost worden. Deze training wordt gegeven door de locatieleiders/specialisten die hiervoor zijn opgeleid. Tijdens de training wordt zij ondersteund door de leerkracht die het begeleiden van de mediatoren in zijn of haar takenpakket heeft. Aan het eind van de opleiding krijgen de kinderen een diploma OBO-mediator.
Bij ruzies tussen kinderen kunnen zij hun diensten aanbieden om te bemiddelen en op die manier helpen het conflict op te lossen.
Bij de ingang van de school hangen de foto’s van de mediatoren van die dag.

Alle leerkrachten krijgen een training in het werken met het programma.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • vergroten van en bewust worden van de vaardigheden in conflictoplossing bij leerlingen en bij leerkrachten
  • hoe kunnen we er voor zorgen dat het fysiek en verbaal geweld in en om de school zo gering mogelijk is
  • het vergroten van verantwoordelijkheden van kinderen in de school en de klas
  • hoe werk je aan een veilig schoolklimaat
  • hoe geef je kinderen een stem en luister je daar naar op een manier dat iedereen zich gehoord en gezien voelt
©2018 Kindcentrum Westerbreedte