Kindcentrum Westerbreedte Nieuwsbrief            Editie 39 - Maart 2017

---

Ontwikkelingen in het kindcentrum

De lente is begonnen. De zon schijnt en de kinderen genieten van het buiten spelen!

Afgelopen week hebben rapport-portfolio gesprekken van groep 3 t/m 7 plaats gevonden. Het is fijn om te merken dat ouders en kinderen goede gesprekken voeren met leerkrachten.  We hebben immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid om kinderen te begeleiden en van feedback te voorzien.

Het Bossche Kinderparlement

Op vrijdag 7 april komt het Bossche kinderparlement weer bijeen.

Twee leerlingen van iedere Bossche basisschool/IKC hebben zitting in dit kinderparlement. Voor onze school zijn dit Nirvana Klopper (7b) en Lindsey Lucas (gr 7c). Deze leerlingen zitten ook in de leerlingenraad van kc Westerbreedte. Zij mogen, het thema verminderen van afval,  presenteren.

---

Ouders brengen een bezoek aan unit 3

Een aantal keren per jaar zijn alle ouders uitgenodigd om aan te schuiven in de ouderkamer op Kindcentrum Westerbreedte. Afgelopen dinsdagochtend 14 maart werden belangstellende ouders uitgenodigd om samen met mij, Nienke Beerens intern begeleider van unit 3, een kijkje naar de werkwijze in unit 3 te nemen.

Samen met de ouders hebben we gekeken hoe het rekenonderwijs en spelling door ons kindcentrum vormgegeven wordt. Ouders hebben kunnen zien dat de leerlingen tijdens rekenen in hun eigen niveaugroep de instructie ontvangen en hun verwerking plaatsvindt op de Ipad. De leerkracht heeft zo meer ruimte om de kinderen die extra aanbod/herhaling behoeven deze te geven. Tevens hebben we even stilgestaan bij de unitleerkracht. Deze verzorgt op maat aangepaste instructie aan leerlingen die extra aandacht nodig hebben, omdat zij de stof op een ander niveau verwerken.
Na een vlotte leswisseling, waarbij alle leerlingen over de gang lopen naar hun volgende lokaal, wordt de spellingsles gestart. Ook hier krijgen kinderen de instructie die bij hun eigen niveau past. Daarnaast hebben we even stil gestaan bij het grote whiteboard op de gang: hier schrijven kinderen zich in voor onderdelen die zij nog lastig vinden. De leerlingen krijgen dan tijdens de weektaak deze instructie.

Het was erg leuk om ouders van dichtbij onze werkwijze in unit 3 te laten zien. En hoe leerkrachten even een praatje kwamen maken met de ouders om te vertellen wat zij aan het doen zijn. Maar nog mooier waren de reacties die ik heb mogen ontvangen over hoe ons onderwijs is ingericht. Een ouder gaf aan dat eigenlijk iedereen zou moeten zien hoe wij lesgeven! Een prachtig compliment, waar we heel blij mee zijn.

Dus bij deze, bent u bij de volgende rondleiding binnen de school, van harte uitgenodigd!

U kunt op de jaarkalender zien wanneer de ouderkamer bijeenkomt.

---

Digitale geletterdheid

In de nieuwsbrief willen we voortaan aandacht besteden aan digitale geletterdheid.
Tegenwoordig zijn veel technologieën (microprocessors) een vast onderdeel geworden van ons leven, denk bijvoorbeeld aan smartphones en tablets.
Op school besteden wij regelmatig aandacht aan digitale geletterdheid. Digitale geletterdheid bestaat uit:

ICT-basisvaardigheden: kennis en vaardigheden die nodig zijn om de werking van computers en technologie te begrijpen.
Computational thinking: hierbij gaat het vooral om het denkproces wat zit tussen een uitdaging en een oplossing.
Mediawijsheid: digitale middelen inzetten voor je eigen ontwikkeling en welzijn en dat van anderen
Informatievaardigheden: kunnen formuleren en analyseren van informatie uit bronnen. En informatie op bruikbaarheid en betrouwbaarheid kunnen beoordelen.

In de volgende nieuwsbrief gaan we in op beeldschermtijd.

 

Nieuws uit de units

 

Unit 2

Project ‘Bouwen’ in groep 5.

De groepen 5 zijn gestart met een nieuw project ‘Bouwen’. Wij leren hoe gebouwen eruit zien en gebouwd worden. We ontwerpen ons ideale gebouw en ervaren zelf hoe een stevig bouwwerk kan worden gemaakt.

Oproep!

Mochten er ouders van leerlingen uit groep vijf zijn die een beroep hebben dat aansluit bij ons thema, dan willen wij hen vragen zich bij de leerkrachten van groep 5 te melden. Misschien heeft u ideeën hoe wij dit project nog beter kunnen laten slagen!

Afsluiting WisH

De kinderen in groep 6B hebben afgelopen dinsdag een presentatie gegeven over WisH. Het was weer een mooie afsluiting van de afgelopen zeven lessen! 

Op 1 april hadden wij, juf Judith en juf Marieke een afspraak gemaakt. We spraken af dat de klas op donderdag 30 maart een "gekke haren dag" zouden houden. Op zaterdag is het echt 1-april-kikker-in-je-bil dag. Op vrijdag 31 maart hebben we een studiedag en dan zijn we er dus niet. Juf Annelies mocht het niet weten. De juf was heel erg verbaasd en vond het heel leuk.Ik vond het een hele leuke dag. Groetje Keano 

Unit 3

Extra gymles in de groepen 7

In de komende periode zullen we de extra gymles van groep 7 gaan inzetten voor verkeer. We zullen met die leerlingen, die nog onzeker in het verkeer staan extra, gaan oefenen in de praktijk. De doelen zullen zijn: het toepassen van de geleerde verkeersregels in de praktijk en het vergroten van de fiets-vaardigheden.

Jordy de Wit, gymdocent

Extra hands voor Engels in unit 3

Voorlopig zijn miss Aisling en miss Harriet elke donderdag de hele dag op de hal van unit 3 te vinden. Zij geven lessen aan kleine groepjes kinderen. Dus rekenen, taal, verkeer en lezen in het Engels. Zo is er afgelopen donderdag bijvoorbeeld geoefend met het klokkijken, zijn er gesprekken gevoerd over enge dieren in huis en zijn er Engelse boekjes gelezen. 's Middags hebben een aantal kinderen een poster over verkeer in het Engels gemaakt. Zowel de kinderen als de juffen waren erg enthousiast!

 

---

BLO (Bosch Leerorkest).

De kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de eindpresentatie van het BLO.

De grote optredens vinden plaats op woensdag 12 april!

---

Analyse tussenmeting M-toetsen

Tweemaal per jaar informeren wij u over de niet-methodegebonden toetsen. Tot schooljaar 2015-2016 werden deze toetsen meegenomen door de onderwijsinspectie om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen. Vanaf dit schooljaar geldt dat de onderwijsinspectie enkel de eindtoets van groep 8 meeneemt in hun beoordeling. Wel moeten wij als school ervoor zorgen dat we de leerontwikkeling van kinderen goed in beeld hebben. Dit doen wij o.a. door de methodegebonden toetsen af te nemen en tweemaal per jaar een niet-methodegebonden toetsen af te nemen en deze goed te analyseren. We spreken daarom niet meer van ‘tussenresultaten M-toetsen’, maar van ‘analyse tussenmeting’.

Na het analyseren van deze toetsgegevens hebben wij de volgende conclusies getrokken:

* Het groepsdoorbrekend werken lijkt effectief.

* Het technisch lezen binnen ons kindcentrum is van een hoog niveau.

* Het overstappen naar de nieuwe methode spelling zorgt voor een dip in de groepen 4 t/m 8 in vergelijking met voorgaande jaren. We hebben er vertrouwen in dat dit zich herstelt. We zien overigens in de groepen 3 een hoge score.

* Rekenen behoeft de aandacht. We zijn aan het onderzoeken wat we nog kunnen verbeteren aan instructie.

* Sinds de Wet op Passend onderwijs hebben we de opdracht om zoveel mogelijk kinderen binnen het basisonderwijs te houden. We weten dat kinderen die moeilijk leren problemen hebben met rekenen en begrijpend lezen. Dit is van invloed op ons schoolgemiddelde.

---

de Grote Rekendag

Door omstandigheden kon de Grote Rekendag op woensdag 22 maart niet doorgaan. We willen deze leuke dag toch niet helemaal voorbij laten gaan. We hebben hier dan ook een nieuwe datum voor gekozen. De Grote Rekendag zal nu gehouden gaan worden op woensdag 10 mei.

In de groepen 1 tot en met 8 zijn alle kinderen dan de hele ochtend bezig met het thema: Meten, bewegen en construeren.

Deze dag geen rekenen uit de rekenboeken en schriften.

We gaan meten, vergelijken, getallen verkennen, plattegronden bekijken, maquettes maken en het meten beleven. Om deze dag tot een geslaagde dag te kunnen maken, hebben we de hulp nodig van heel veel ouders.

In de hal van de school komen vanaf 10 april inschrijflijsten te hangen voor elke klas.

Wilt u helpen? Schrijft u zich dan in!

U hoort dan later van de leerkracht nog hoe laat u aanwezig moet zijn op deze dag, en wat u gaat doen op deze ochtend.

Wij hopen op veel helpende handen!

 

---

Leesconsulent schoolBiEB

Even voorstellen……

Mijn naam is Debby van Gemert en vanaf april zal ik als leesconsulent werkzaam zijn in de SchoolBieb. De afgelopen 11 jaar ben ik werkzaam geweest in het onderwijs en heb ik lesgegeven aan vrijwel alle groepen in het basisonderwijs.

In mijn vrije tijd geef ik zwemles en ben ik vrijwilliger bij Stichting Jeugd Aktief in Vught. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en vrijdag. Op die dagen zal ik voor beide locaties van BBS de Kruiskamp werkzaamheden voor de SchoolBieb verrichten.

Dit kan zijn in de Bieb, maar het kan ook zijn dat ik gevraagd word om voor te komen lezen of om andere leesbevorderende activiteiten te doen.

Mocht u vragen hebben, mag u altijd even binnenlopen, maar mailen kan ook.

Dit kan naar: d.vangemert@bibliotheekdenbosch.nl 

---

Uitnodiging Ouderkamer  

---

Wist je dat?

• Op 27 april de volgende nieuwsbrief weer komt.

•  3 t/m 7 april de verkeersweek plaats vindt

• De meivakantie begint op 21 april om 14.00 u.

• De school op 15, 16 en 18 mei een inspectiebezoek krijgt.

• Wij  met trots alle mooie ontwikkelingen presenteren van afgelopen jaren.

• De Koningsspelen plaatsvindt op 21 april. We zoeken hulpouders voor de groepen 1 t/m 7!

• Alle kinderen van ons kindcentrum aangenomen zijn op een school     voor vervolgonderwijs.

• Onze KCW boys de eerste én tweede prijs hebben gewonnen bij het straatvoetbaltoernooi in West.

---

Agenda

• 31 maart alle kinderen vrij!

• 7 april presentaties PA Vuurtoren, gr 1-2C, 3B, 6A en 8A

• 17 april Tweede Paasdag: kinderen zijn vrij

• 19 - 20 april Route 8

• 24 april Meivakantie

---